The gods

MAKE SURE YOU FOLLOW BOTH OWNER BEFORE APPLYING. OWNERS ARE SATAN AND APOLLO

SATAN BITCH APOLLO Chronos

HADES ARES MEDUSA
MINERVA ARTEMIS COEUS
PROMETHEUS ATHENA APHRODITE
CYCLOPS DIONYSUS POSEIDON
NYNX HERMES EREBOS
FREYJA ANTHEIA HERCULES